โรงพยาบาลกาฬสินธุ์

ประกาศราคาซื้อกล่องน้ำสุญญากาศ...     ประชาสัมพันธ์ประกาศอนุกรรมการส...     ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ...     

 ยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
 วิสัยทัศน์
 พันธกิจ
 ประเด็นยุทธศาสตร์
 เป้าหมายยุทธศาสตร์
 Hochin Plan
 ค่านิยมและแนวคิดหลัก
 วัฒนธรรมองค์กร
 นโยบายอาชีวอนามัย
 นโยบายลดโลกร้อน
 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน
 นโยบาย การพัฒนาส้วมน่าใช้
 หน่วยงานภายใน
 ศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก
 สหกรณ์ออมทรัพย์
 ระบบการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 ระบบ smart slip
 Knowledge
 ข้อมูลงานวิจัย
 ผลงานการวิจัย
 เอกสารแบบขอทุนวิจัย รพ.กส
 e-Thesis
 จดหมายข่าวคุณภาพ
 จริยธรรมการวิจัย
 โรคไข้เลือดออก

 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 5  
สถิติเดือนนี้ : 2,241  
สถิติปีนี้ : 12,461  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 351,918  
เริ่มนับวันที่ : 1 สิงหาคม 2553  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประกาศอนุกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่องการดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์ประกาศอนุกรรมการสภาการแพทย์แผนไทยและการเลือกตั้งกรรมการ เรื่องการดำเนินการเลือกกรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ราย ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์ และเผยแพร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้น [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ลงในวารสารโรคเอดส์ และเผยแพร์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสืบค้น ..... (อ่านต่อ)
ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 และรับสมัครแพทย์รับโควตาต้นสังกัดรอบนโยบายพิเศษ [แสดงจำนวน 4 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การประกาศคุณสมบัติแพทย์ประจำบ้านของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2561 และรับสมัครแพทย์รับโคว ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด 

   ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ
ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 136 ครั้ง]
       ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ [แสดงจำนวน 292 ครั้ง]
       แนวทางปฏิบัติในการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาที่มีเงื่อนเวลาการใช้บังคับ ..... (อ่านต่อ)
ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา [แสดงจำนวน 338 ครั้ง]
       ขอเชิญถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 รายละเอียดตามเอกสารแนบมา ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสารผู้อำนวยการ (Google)  ข่าวกิจกรรมผู้อำนวยการ ทั้งหมด 

   ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง
ประกาศราคาซื้อกล่องน้ำสุญญากาศสำหรับผ่าตัดตา Vaccum Basic Pack จำนวน 1,500 ชิ้น [แสดงจำนวน 10 ครั้ง]
       ประกาศราคาซื้อกล่องน้ำสุญญากาศสำหรับผ่าตัดตา Vaccum Basic Pack จำนวน 1,500 ชิ้น ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราห์ทางห้องปฏบัติการส่งตอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ [แสดงจำนวน 11 ครั้ง]
       เรื่อง ประกาศชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างตรวจวิเคราห์ทางห้องปฏบัติการส่งตอ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศจังหวัดกาฬสินธ์ุ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยและทดสอบความไว้ของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์ [แสดงจำนวน 3 ครั้ง]
       ประกวดราคาซื้อชุดตรวจวินิจฉัยและทดสอบความไว้ของเชื้อต่อสารต้านจุลชีพอัตโนมัติ จำนวน 4 รายการ ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวสอบราคา ประกวดราคา ซื้อจ้าง ทั้งหมด 

   ข่าวบุคลากร สมัครสอบ
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง บัญรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินประกันสังคม ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) (รายวัน)โรงพยาบาลกาฬฺสินธุ์ [แสดงจำนวน 81 ครั้ง]
       ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เพศหญิง) (รายวัน)โรงพยาบาลกาฬฺสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลิือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินประกันสังคม(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย [แสดงจำนวน 128 ครั้ง]
       ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย ..... (อ่านต่อ)
ประกาศโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลิือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) [แสดงจำนวน 201 ครั้ง]
       ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ (เพศหญิง) ..... (อ่านต่อ)
 ข่าวบุคลากร สมัครสอบ ทั้งหมด 

   งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 [แสดงจำนวน 471 ครั้ง]
       สมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประชุมอบรมเรื่อง Patient safety และการเตรียมรับ Re-Accreditation [แสดงจำนวน 947 ครั้ง]
       ในวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2556 โดย อ.สุรชัย ปัญญาพฤทธิ์พงศ์ ..... (อ่านต่อ)
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค CUP เมือง-ดอนจาน ประจำปี 2555 [แสดงจำนวน 1,801 ครั้ง]
       วันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ..... (อ่านต่อ)
 งานพัฒนาคุณภาพ HA / งานพัฒนาบุคลากร ทั้งหมด 

   ตรวจสอบภายใน
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 30 ครั้ง]
       คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ [แสดงจำนวน 26 ครั้ง]
       ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ..... (อ่านต่อ)
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [แสดงจำนวน 33 ครั้ง]
       แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ..... (อ่านต่อ)
 ตรวจสอบภายใน ทั้งหมด 
   ลิงค์ที่น่าสนใจ   
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจในการรับบริการ ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ อย่างไร ?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
Previous
Next


โรงพยาบาลกาฬสินธุ์  283 ถนนกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทร. 043-811520, 043-811020, 043-812183, 043-811169, 043-811021, 086-4557623, 086-4557624, 086-4557625
จัดทำโดย งานศูนย์คอมพิวเตอร์ กลุ่มภาระกิจพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
Copyright © 2010 All rights Reserved. Powered by Kalasin Hospital Computer Center Organizer Design.